ETUSIVU
HISTORIA
HARJOITUSPAIKAT
JÄSENASIAT
TUTUSTU LAJIIN
AJANKOHTAISTA
YHTEYSTIEDOT
KILPAILUTOIMINTA
LINKIT

Keuruun Golf ry säännöt


(Yhdistys on merkitty rekisteriin 30.12.2011, Y-tunnus 3071257-8)

KEURUUN GOLF RY

SÄÄNNÖT


NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Keuruun Golf ry ja sen kotipaikka on Keuruun kaupunki. Yhdistyksestä voidaan myös käyttää lyhennettä KeuG.


TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää golfin harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys myötävaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikuntapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä järjestää jäsenistölleen ja sidosryhmilleen harjoittelu-, peli-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittamalla pienimuotoista yhdistyksen kannatustuotteiden myyntitoimintaa. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä alueellisiin ja valtakunnallisiin liikuntajärjestöihin.


JÄSENYYS

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi yhdistyksen jäsenen, joka merkittävällä tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.
Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi käyttää äänioikeutta.

4 §
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei ole maksanut
yhdistyksen jäsenmaksua tai muutoin ei täytä jäsenyyden ehtoja.Mikäli jäsenmaksu on maksamatta enemmän kuin kolme kuukautta sen jälkeen, kun hallituksen ilmoittama jäsenmaksun eräpäivä on ollut, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

5 §
Yhdistyksen varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Luonnollisen henkilön ja oikeustoimikelpoisen yhteisön jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset vuosikokouksen päätösten mukaisesti.
Jäsenmaksu suoritetaan kalenterivuosittain yhdistyksen hallituksen määräämään määräaikaan mennessä. Kesken vuotta yhdistykseen liittynyt jäsen suorittaa liittymisvuoden jäsenmaksun kokonaisuudessaan.
Yhdistykselle suoritettuja liittymis- ja jäsenmaksuja ei palauteta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksusta.


KOKOUKSET

6 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous on niin päättänyt, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 30 vuorokauden kuluessa.

8 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varalle
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä sähköposteilla, kirjallisilla kutsuilla tai ilmoittamalla siitä paikallisessa sanomalehdessä.


YHDISTYKSEN HALLINTO


HALLITUS

10 §

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.
Kesken toimikauttaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee tarvittaessa uuden henkilön.

11 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) muuta jäsentä ovat läsnä.
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka tarkistaa ja hyväksyy seuraava hallituksen kokous.

12 §
Hallituksen tehtävänä on
1) johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti
2) edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana
3) kutsua yhdistys kokouksiin sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
4) laatia yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
5) laatia esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
6) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
7) vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta sekä jäsenmaksujen perinnästä
8) päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä omaisuuden ostamisesta yhdistykselle
9) päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
10) valita tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt
11) valita yhdistyksen palkattava henkilöstö sekä vahvistaa heidän työsuhteensa ehdot


TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ NIMEN KIRJOITTAMINEN

13 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit, tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus sekä muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä viimeistään kuukautta ennen kokousta yhdistyksen toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

15 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkautumista, vaaditaan 3/4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa.

16 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous päättää mihin liikuntaa edistävään tarkoitukseen yhdistyksen varat on käytettävä.

*****************************************************************************************************************************************

Sivujen ulkoasu ja
päivitykset:

Petri Salmijärvi